27 ต.ค. 2559

โครงการประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสัญจรแหล่งอารยธรรมโบราณตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

ทางหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ได้จัดทำโครงการประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสัญจรแหล่งอารยธรรมโบราณตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำปี 2559 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ในจังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว บุรีรัมย์ และสุรินทร์ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตร จำนวน 43 คน และอาจารย์ 4 ท่านเข้าร่วมโครงการ

27 ก.ย. 2559

ตรวจสอบคะแนนสูง-ต่ำ ของการสอบโควต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มข.

มข.เปิดรับสมัครโควต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 แล้วในขณะนี้ ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 26 กันยายน – อาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 โดยจะเปิดรับสมัครสามครั้ง สองครั้งแรกใช้ผลสอบโควตาภาคของมข. (สอบข้อเขียนครั้งเดียว ยื่นเลือกคณะได้ 2 รอบ) ส่วนครั้งที่สาม ใช้คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ

11 ก.ย. 2559

มข.เปิดรับสมัครโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560

มข.ประกาศรับสมัคร โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560 สอบข้อเขียนครั้งเดียว ยื่นเลือกคณะได้ 2 รอบ เปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 26 กันยายน – อาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 นี้

10 ก.ย. 2559

โครงการประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสัญจรแหล่งอารยธรรมโบราณตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำปีการศึกษา 2559

หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มีกำหนดจัดโครงการประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสัญจรแหล่งอารยธรรมโบราณตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น ระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม 2559 เพื่อส่งเสริมพื้นฐานความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาใหม่สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ในมิติประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การพัฒนา รวมทั้งด้านประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความพร้อมสำหรับการทำงานข้ามวัฒนธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จำนวน 45 คน มีคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรลุ่มน้ำโขงศึกษา เข้าร่วมอีก 15 คน รวมเป็น 60 คน

9 ก.ย. 2559

Eng-Club โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา


เนื่องจากตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลางที่ใช้ติดต่อสื่อสารในภูมิภาคต่างๆ และโดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ตั้งแต่ปลายปี 2558 เป็นต้นมา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนให้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษมากขึ้น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมต่อการทำงานในประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะบัณฑิตนั้นต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

8 ก.ย. 2559

วันไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข ประจำปีการศึกษา 2559

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ.2559 ณ อาคารรัตนพิทยา ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา โดยเฉพาะการแสดงออกถึงความเคารพนับถือ การแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ ทัังยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาในการเริ่มต้นการศึกษาเล่าเรียนในปีการศึกษาใหม่

7 ก.ย. 2559

ราตรีน้องใหม่ร่วมใจอาเซียน

สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมราตรีน้องใหม่ร่วมใจอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2559 ณ ศาลาก้านของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องมาจากปีนี้ทางหลักสูตร เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาเป็นรุ่นแรก โดยมีนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต) ชั้นปีที่ 1 จำนวน 47 คน