1 ส.ค. 2559

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารรัตนพิทยา เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียน นักศึกษาใหม่ได้รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการศึกษา รายวิชาที่ต้องศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องทำควบคู่ไปกับการเรียน 

จากนั้นนักศึกษาแยกเข้าพบอาจารย์ประจำสาขา ที่่อาคาร HS 05 ห้อง 5406 นักศึกษาได้พบคณาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่งได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอน รายวิชาที่ต้องศึกษาในภาคเรียนที่หนึ่ง และกิจกรรมเสริมที่ทางหลักสูตรจัดเตรียมไว้ให้นักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ซึ่งจะให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักศึกษาจนตลอดหลักสูตร 

ในช่วงท้าย ได้แนะนำนักศึกษารุ่นพี่จากหลักสูตรสังคมวิทยา ชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่เสียสละเวลา มาช่วยดูแลน้องๆ ในหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (เนื่องจากเป็นรุ่นแรกของหลักสูตรจึงยังไม่มีรุ่นพี่สายตรง) โดยเฉพาะการให้คำแนะนำในการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ทำนักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้วิธีการ และสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์มือถือได้ครบถ้วนในทุกวิชา

จากนั้นในช่วงบ่ายพี่ๆ ได้นำน้องในสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาไปสมทบกับสาขาอื่นๆ เพื่อร่วมพิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งทางคณะฯได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีร่วมกับกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อรับขวัญนักศึกษาใหม่ตามแบบธรรมเนียมประเพณีอีสาน เพื่อให้เกิดขวัญ กำลังใจ และเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างคณาจารย์ รุ่นพี่ และน้องใหม่ ก่อนภาคการศึกษาใหม่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคมนี้

อ่านเพิ่มเติม »

31 ก.ค. 2559

วันพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมวันพบผู้ปกครอง ในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 เป็นกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจร่วมกัน ระหว่างผู้ปกครอง นักศึกษา และคณาจารย์ผู้สอน โดยในช่วงแรกเป็นการพบผู้ปกครองรวมของคณะฯ ทีอาคารรัตนพิทยา ตั้งแต่เวลา 09.00-10.30 น. โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก  


ช่วงที่สองมีการแยกกลุ่มย่อยตามสาขาวิชา ที่อาคาร HS05 ห้อง 5406 เป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งผู้ปกครองและนักศึกษาได้สอบถามข้อสงสัยกับคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรโดยตรง และเป็นที่น่ายินดีที่มีผู้ปกครองเข้าร่วมรับฟังและซักถามข้อสงสัยมากกว่าครึ่งหนึ่ง

ประธานหลักสูตร อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ นาราสัจจ์ ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำอาจารย์ผู้บริหารหลักสูตร รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษารุ่นที่ 1 สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากนั้นได้สรุปภาพรวมเกี่ยวกับหลักสูตร วัตถุประสงค์ แนวทางในการประกอบอาชีพ วิชาที่ต้องศึกษา โดยได้เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนที่ต้องเรียนควบคู่ไปกับเนื้อหา ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของทางสาขา


อาจารย์ ดร.เวียงคำ ชวนอุดม ได้กล่าวถึงความสำคัญของกิจกรรมที่นักศึกษาต้องเข้าร่วม เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา นักศึกษาต้องผ่านหน่วยกิจกรรม 60 หน่วยกิจกรรม จึงจะสำเร็จการศึกษาได้ รวมทั้งได้ให้รายละเอียดกิจกรรมซึ่งทางหลักสูตรเตรียมการจัดให้นักศึกษา มีสามส่วนคือ ทักษะภาษาอังกฤษ การอบรมเฉพาะทาง และทัศนศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

รศ.ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ ได้กล่าวเสริมถึงความเป็นมาของหลักสูตร ความตั้งใจและร่วมแรงร่วมใจของอาจารย์ทุกท่าน ทำให้เกิดหลักสูตรนี้ขึ้นมา โดยได้อาจารย์ที่มีประสบการณ์จากหลากหลายสาขาวิชา รวมทั้งมีประสบการณ์ในการสอนหลักสูตรปริญญาโทสาขา "ลุ่มน้ำโขงศึกษา" มาก่อน ทำให้สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา แม้จะเป็นหลักสูตรใหม่ แต่ก็มาจากพื้นฐานประสบการณ์ที่เคี่ยวกรำของคณาจารย์

อาจารย์ผู้บริหารท่านอื่นๆ ได้ร่วมกันให้ข้อมูลเพิ่มเติมและตอบข้อสงสัยของผู้ปกครอง กิจกรรมนี้จึงนับเป็นโอกาสอันดีครั้งแรกที่ได้มีการพูดคุย ทำความรู้จักกัน ระหว่างผู้ปกครองและคณาจารย์ในหลักสูตรฯ เพื่อทำความเข้าใจ และร่วมมือร่วมใจกันในทุกด้าน เพื่ออนาคตที่มุ่งหวังร่วมกัน


อ่านเพิ่มเติม »

2 ก.ค. 2559

แนะนำรถขนส่งมวลชน มข. "KKU Smart Transit"

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการขนส่งมวลชน ระยะที่ 3  ภายใต้นโยบาย Green and Smart Campus  และ Culture and care Community โดยการจัดจ้างเหมาบริการขนส่งมวลชน "KKU Smart Transit" เน้นรถขนส่งมวลชนที่ทันสมัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวที่ทำให้เกิดปัญหาการจราจรแออัด มลพิษ อุบัติเหตุ และการสูญเสียทั้งชีวิตและค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม »

16 มิ.ย. 2559

สหกิจศึกษาอาเซียน

สหกิจศึกษาอาเซียน เป็นโครงการฝึกประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพตามหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความมุ่งหวังของโครงการสหกิจศึกษา ต้องการส่งเสริมการสร้างประสบการณ์ตรงจากการทำงานจริงในวิชาชีพ การพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับผู้ใช้บัณฑิตในต่างประเทศ และการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในด้านภาษา วัฒนธรรม และการทำงานร่วมกันกับชาวต่างชาติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีนโยบายสนับสนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เป็นประจำทุกปี โดยในปีงบประมาณ 2559 นี้ ได้จัดสรรทุนให้นักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน จำนวน 220 ทุน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับนักศึกษาที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 1 ภาคการศึกษาหรือ 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง โดยนักศึกษาต้องพำนักและปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศรวมกันไม่น้อยกว่า 90 วัน

สหกิจศึกษาอาเซียนนับเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักศึกษาในชั้นปีสุดท้าย จะได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์อย่างเต็มเวลา พร้อมทั้งโอกาสที่จะได้ทำงานอย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานที่ได้เข้าร่วมโครงการ นักศึกษาในหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จึงควรต้องเตรียมความพร้อมแต่เนิ่นในการเข้าร่วมโครงการนี้ เนื่องจากมีการสมัครคัดเลือกและแข่งขันกันสูง

และแม้ว่าหลักสูตรเราจะเพิ่งเริ่มต้นยังมีระยะเวลาเตรียมความพร้อมอีกนานก็ตาม ทางหลักสูตรก็หวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์ และการวางแผนระยะยาวของนักศึกษาในหลักสูตรทุกคน

(ขอบคุณข้อมูลจาก งานประสานงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

อ่านเพิ่มเติม »

14 มิ.ย. 2559

บรรยากาศวันสอบสัมภาษณ์ในรอบแอดมิชชั่น

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ได้ดำเนินมาจนถึงโค้งสุดท้ายแล้ว วันนี้เป็นวันสัมภาษณ์รอบแอดมิชชั่นวันแรก มีนักเรียนและผู้ปกครองเดินทางมากันอย่างคึกคักตั้งแต่เช้า คณาจารย์ก็มารอแล้วเช่นกัน ขอบคุณรุ่นพี่เอกฝรั่งเศสและสังคมวิทยาที่มาช่วยดูแลแนะนำน้องใหม่ด้วยค่ะ ยังไงก็ขออวยพรให้ผ่านสัมภาษณ์กันทุกคนนะคะ

อ่านเพิ่มเติม »