โครงการเสริมศักยภาพการเขียนโครงการ การวางแผนงาน และการเขียนรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในหลากหลายมิติ รวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านทักษะสำหรับการทำงานข้ามวัฒนธรรม และความพร้อมสำหรับการทำงานร่วมกันกับบุคคลอื่นๆ ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นนอกจากเนื้อหาในหลักสูตรที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ผ่านรายวิชาต่างๆ แล้ว ทางหลักสูตรจึงได้จัดให้มีกิจกรรมเสริมหลายรูปแบบขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะการทำงานให้กับนักศึกษาควบคู่ไปกับการศึกษา

นักศึกษา SEAS เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องจากการได้รับแจ้งผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก KKU-Studentloan ว่ามีกิจกรรมการบริจาคโลหิตขึ้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นกิจกรรมดี ๆ ที่ ทาง กยศ. ได้จัดขึ้น ภายใต้ชื่อว่า "กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ ปี4" เป็นกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2560 ณ อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น

วันไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข ประจำปีการศึกษา 2560

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ อาคารรัตนพิทยา ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา โดยเฉพาะการแสดงออกถึงความเคารพนับถือ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ ทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาในการเริ่มต้นการศึกษาเล่าเรียนในปีการศึกษาใหม่นี้

ผลการประกวด Miss HUSO Angel ประจำปี 2560

ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม Miss HUSO Angel ประจำปี 2560 ขึ้นเมื่อวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ บริเวณศาลาพระราชทาน ปริญญาบัตร(เดิม) โดยมีจุดประสงค์เพื่อ เสริมสร้างความเท่าเทียมทางเพศระหว่างเพศชาย เพศหญิง และเพศที่ 3 โดยมีตัวแทนจากสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คือ นายพิมพ์รภัส อัศวพิพัฒพุทธพงษ์ (ฝ้าย) เข้าร่วมประกวดและได้รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย

ผลการประกวด Huso Fresher Boys & Girls 2017

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดกิจกรรม Huso Fresher Boys And Girls ประจำปี 2560 ณ บริเวณศาลาพระราชทาน ปริญญาบัตร(เดิม)

ตัวแทนนักศึกษา SEAS, KKU เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครต่างประเทศในเวียดนาม

นางสาวธนัยนันท์ ศิริเรืองวัฒนา นักศึกษาสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นตัวแทนนักศึกษาไทยเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครต่างประเทศในโครงการ Good News Corps ของมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship) ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2560 ถึง 1 เมษายน 2561

ตัวแทนนักศึกษา SEAS เข้าร่วมกิจกรรมวันชาติอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันชาติอินโดนีเซีย ณ บริเวณชั้นล่างอาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ภาษาอาเซียนและกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาชาวอินโดนีเซีย