27 ก.ย. 2559

ตรวจสอบคะแนนสูง-ต่ำ ของการสอบโควต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มข.

มข.เปิดรับสมัครโควต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 แล้วในขณะนี้ ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 26 กันยายน – อาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 โดยจะเปิดรับสมัครสามครั้ง สองครั้งแรกใช้ผลสอบโควตาภาคของมข. (สอบข้อเขียนครั้งเดียว ยื่นเลือกคณะได้ 2 รอบ) ส่วนครั้งที่สาม ใช้คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ

ตรวจสอบคะแนนสูง-ต่ำ ได้ที่นี่ https://admissions.kku.ac.th/Main/stat
สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา รหัสสาขาลำดับที่ 116 อยู่หน้าสุดท้าย
จำนวนรับของ สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ทั้งหมด 40 คน ดังนี้
 1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 24 คน 
 2. ภาคเหนือ (ผ่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 คน) 
 3. ภาคใต้ (ผ่านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 คน) และ
 4. รอบแอดมิชชั่น (10 คน)
โดย สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา กำหนดค่าน้ำหนักในกลุ่มสาระวิชาหลัก ดังนี้
 1. ภาษาไทย (30 คะแนน) 
 2. สังคมศึกษา (35 คะแนน) และ
 3. ภาษาอังกฤษ (35 คะแนน) 
ติดตามข่าวสาร และรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://admissions.kku.ac.th

ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ได้ที่นี่ http://kkuseastudies.blogspot.com/p/blog-page_13.html

คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  http://kkuseastudies.blogspot.com/p/blog-page_29.html

กิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตร

http://kkuseastudies.blogspot.com/


อ่านเพิ่มเติม »

11 ก.ย. 2559

มข.เปิดรับสมัครโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560

มข.ประกาศรับสมัคร โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560 สอบข้อเขียนครั้งเดียว ยื่นเลือกคณะได้ 2 รอบ เปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 26 กันยายน – อาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 นี้

โดย สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา กำหนดค่าน้ำหนักในกลุ่มสาระวิชาหลัก ดังนี้
 1. ภาษาไทย (30 คะแนน) 
 2. สังคมศึกษา (35 คะแนน) และ
 3. ภาษาอังกฤษ (35 คะแนน) 
จำนวนรับทั้งหมด 40 คน ดังนี้
 1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 24 คน 
 2. ภาคเหนือ (ผ่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 คน) 
 3. ภาคใต้ (ผ่านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 คน) และ
 4. รอบแอดมิชชั่น (10 คน)


คะแนนสูง-ต่ำ ของข้อสอบโควต้าภาค เข้าไปดูได้ที่นี่ https://admissions.kku.ac.th/Main/stat  สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาอยู่ลำดับที่ 116นักเรียนสามารถสมัครสอบข้อเขียนวิชาหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทาง Website http://admissions.kku.ac.th และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส และดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาสอบ และศูนย์สอบ (ถ้าประสงค์)
ดาวน์โหลดปฏิทินการดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ได้ที่นี่
https://drive.google.com/file/d/0B2eCs07LAUqjM3VxTThoelRENWs/view?usp=sharingดาวน์โหลดระเบียบการโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
https://drive.google.com/file/d/0B2eCs07LAUqjZUk1a3g2M3Z0cXM/view?usp=sharing

 

ติดตามข่าวสาร และรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://admissions.kku.ac.th

ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ได้ที่นี่ http://kkuseastudies.blogspot.com/p/blog-page_13.html

คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  http://kkuseastudies.blogspot.com/p/blog-page_29.html

กิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตร
http://kkuseastudies.blogspot.com/

อ่านเพิ่มเติม »

10 ก.ย. 2559

โครงการประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสัญจรแหล่งอารยธรรมโบราณตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำปีการศึกษา 2559

หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มีกำหนดจัดโครงการประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสัญจรแหล่งอารยธรรมโบราณตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น ระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม 2559 เพื่อส่งเสริมพื้นฐานความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาใหม่สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ในมิติประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การพัฒนา รวมทั้งด้านประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความพร้อมสำหรับการทำงานข้ามวัฒนธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จำนวน 45 คน มีคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรลุ่มน้ำโขงศึกษา เข้าร่วมอีก 15 คน รวมเป็น 60 คน

เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจพื้นฐานดังกล่าวให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาคจากประสบการณ์ตรง ในการศึกษาสำรวจพื้นที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่มชนโบราณที่สร้างสรรค์อารยธรรมทวารวดี และเขมร ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความรู้ความเข้าใจภูมิหลังทางภูมิศาสตร์ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม ที่สัมพันธ์กับเศรษฐกิจ การค้า ศาสนา การปกครอง ตลอดจนเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนปัจจุบันกับการอยู่ร่วมกันในพื้นที่อนุรักษ์วัฒนธรรม

สาขาอาณาบริเวณศึกษาจึงเห็นสมควรสนับสนุนให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จำนวน 45 คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม 2559

โดยมีกำหนดการ ดังนี้
วันที่ 22 ตุลาคม 2559
เดินทางออกจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปยังจังหวัดปราจีนบุรี สำรวจศึกษาแหล่งอารยธรรมสมัยทวารวดี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี และสำรวจด่านชายแดนสากลไทย-กัมพูชา
วันที่ 23 ตุลาคม 2559
เดินทางออกจากจังหวัดปราจีนบุรีไปยังจังหวัดสระแก้ว สำรวจศึกษาแหล่งอารยธรรมเขมรในจังหวัดสระแก้ว และบุรีรัมย์ เข้าพักโรงแรมในจังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 24 ตุลาคม 2559
เดินทางออกจากจังหวัดบุรีรัมย์ สำรวจศึกษาแหล่งอารยธรรมเขมรในจังหวัดสุรินทร์ และเดินทางกลับจังหวัดขอนแก่น 

ปราสาทเมืองต่ำ จังหวัดบุรีรัมย์อ่านเพิ่มเติม »

9 ก.ย. 2559

Eng-Club โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

เนื่องจากตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลางที่ใช้ติดต่อสื่อสารในภูมิภาคต่างๆ และโดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ตั้งแต่ปลายปี 2558 เป็นต้นมา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนให้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษมากขึ้น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมต่อการทำงานในประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะบัณฑิตนั้นต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา แม้จะเป็นหลักสูตรใหม่ แต่มีกิจกรรมหลากหลายที่จะพัฒนานักศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถและพร้อมที่จะใช้ภาษาอังกฤษทั้งในการเรียนในรายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ การสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ ในระหว่างการฝึกงาน และการทำงานในอนาคต

ทางหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาร่วมกับศูนย์ภาษาอาเซียน ได้ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงได้จัดทำ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา “Eng-Club” ขึ้น เป็นกิจกรรมเสริมในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาของหลักสูตร ให้มีทักษะและความสามารถพร้อมในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในอนาคต และมีความพร้อมสำหรับการเรียนในบางรายวิชาที่จัดสอนเป็นภาษาอังกฤษตามนโยบายของคณะฯ โดยมีกำหนดจะจัดขึ้นเป็นประจำสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งสองภาคการศึกษา

โดยในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 45 คน มีอาจารย์ชาวต่างชาติเป็นผู้สอนหลักคือ Mr. Vincent Harry Cheylan กิจกรรมเน้นหนักในเรื่องการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวของนักศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในภาคอีสาน โครงการนี้จัดขึนต่อเนื่อง 12 ครั้ง ๆ 2 ชั่วโมง ในทุกวันศุกร์ เวลา 10.00-12.00 น. ที่ห้อง HS 5606

อ่านเพิ่มเติม »

8 ก.ย. 2559

วันไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข ประจำปีการศึกษา 2559

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ.2559 ณ อาคารรัตนพิทยา ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา โดยเฉพาะการแสดงออกถึงความเคารพนับถือ การแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ ทัังยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาในการเริ่มต้นการศึกษาเล่าเรียนในปีการศึกษาใหม่

ในการนี้มีนักศึกษาทุกสาขาเข้าร่วมจำนวนมาก มีการประกวดพานไหว้ครู นักศึกษาแต่ละระดับนำพานธูปเทียนและพานดอกไม้ขึ้นไหว้ครู พร้อมทั้งการมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข ได้กล่าวให้โอวาท แก่นักศึกษาเป็นการปิดท้าย

อนึ่งนักศึกษาหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และหลักสูตรลุ่มน้ำโขงศึกษา สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษาได้เข้าร่วมในการประกวดพานพุ่ม และพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ด้วย
อ่านเพิ่มเติม »

7 ก.ย. 2559

ราตรีน้องใหม่ร่วมใจอาเซียน

สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมราตรีน้องใหม่ร่วมใจอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2559 ณ ศาลาก้านของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องมาจากปีนี้ทางหลักสูตร เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาเป็นรุ่นแรก โดยมีนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต) ชั้นปีที่ 1 จำนวน 47 คน

เนื่องจากเป็นปีแรก ยังไม่มีรุ่นพี่คอยแนะนำให้คำปรึกษา ทางหลักสูตรจึงได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากนักศึกษาในหลักสูตรสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำปรึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

อีกทั้งเพื่อเป็นการต้อนรับและแสดงความยินดีต่อนักศึกษาใหม่ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยกระบวนการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งในส่วนของคณาจารย์และระหว่างนักศึกษาด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดี เกิดความใกล้ชิดกันและได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งในงานประกอบด้วยการแสดงของนักศึกษาใหม่ และรุ่นพี่สลับกับการตอบปัญหา การนำเสนอบอร์ดของแต่ละประเทศในอาเซียน และความบันเทิงอื่นๆ

โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และนักศึกษารุ่นพี่สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเข้าร่วมจำนวน 75 คน และมีนักศึกษาปริญญาโทสาขาลุ่มน้ำโขงศึกษา จำนวน 15 พร้อมทั้งคณาจารย์ประจำหลักสูตร อีก 5 คน รวมทั้งสิ้น 95 คน
อ่านเพิ่มเติม »