ตัวแทนนักศึกษา SEAS เข้าร่วมกิจกรรมวันชาติอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันชาติอินโดนีเซีย ณ บริเวณชั้นล่างอาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ภาษาอาเซียนและกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาชาวอินโดนีเซีย 

โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟังและการอ่าน สำหรับนักศึกษา SEAS ชั้นปีที่ 2

หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาได้จัดกิจกรรมหลากหลายที่จะพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถและพร้อมที่จะใช้ภาษาอังกฤษทั้งในการเรียนในรายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ การสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ ในระหว่างการฝึกงาน และการทำงานในอนาคต 

สำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนามในประเทศอินโดนีเซีย

หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งเน้นการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลุ่มลึกเกี่ยวกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในมิติต่างๆ เช่น ภูมิหลังทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และวัฒนธรรมโดยเฉพาะในแหล่งอารยธรรมโบราณที่มีความยิ่งใหญ่และมีพัฒนาการต่อเนื่องมายาวนานของดินแดนหมู่เกาะ อย่างอารยธรรมชวา

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษด้านการสนทนา English-Club ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

เริ่มแล้ววันนี้ กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษด้านการสนทนา English-Club สำหรับนักศึกษาสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ชั้นปีที่ 1 วันนี้เป็นวันแรกของของกิจกรรม โดยมีอาจารย์ Vincent Harry Cheylan เป็นวิทยากร ซึ่งในวันนี้อาจารย์ได้แนะนำตัวและกิจกรรมที่จะเรียนในแต่ละครั้ง 12 ครั้งๆ ละ 2 ชั่วโมง จากนั้นนำเข้าสู่กิจกรรมโดยการตั้งคำถามในเรื่องส่วนตัวและความรู้เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการตอบ รวมทั้งมีกิจกรรมอื่นๆ อีกหลากหลายที่เน้นการฝึกทักษะการพูดเป็นหลัก ในวันนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง และส่วนใหญ่ตรงเวลา

ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “อารยธรรมเขมร”

สืบเนื่องจากโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนามพื้นที่กัมพูชา ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้ดำเนินการไประหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2560 ทางหลักสูตรจึงได้จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมแสดงออกถึงเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ผ่านภาพถ่ายแห่งความทรงจำ ในหัวข้อ “อารยธรรมเขมร”

กิจกรรมเฉลยสายรหัส SEAS

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 พี่ๆ ปี 2 สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (SEAs) ได้จัดกิจกรรม “เฉลยสายรหัสอย่างสร้างสรรค์” ให้แก่รุ่นน้องปี 1 กิจกรรมนี้นอกจากจะช่วยส่งเสริมให้รุ่นพี่-รุ่นน้องมีความสนิทสนมกัน ช่วยกระชับสายสัมพันธ์ระหว่างพี่-น้องสายรหัสให้มากขึ้น และยังช่วยให้น้องๆ รู้สึกอบอุ่น ที่มีพี่ที่จะคอยให้คำแนะนำน้องๆ อย่างใกล้ชิดจนตลอดการศึกษา 

นักศึกษา SEAS มข. เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับประเทศลุ่มน้ำโขง

การสัมมนาเกี่ยวกับประเทศลุ่มน้ำโขงในครั้งนี้ จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุมชั้น 4 โซน C อาคารรัตนพิทยา โดยเริ่มลงทะเบียนเวลา 8.30 น. และกล่าวเปิดงานเวลา 9.00 น. โดยอาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์ หัวหน้าผู้รับผิดชอบงานวิจัย ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้ดำเนินรายการ คือ ผศ.ดร. กีรติพร จูตะวิริยะ