หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น


credit : นางสาวศรัณย์พร อึ้งวนารัชต์

โครงการสํารวจอดีตเมืองอาณานิคมตะวันตกในจังหวัดปีนังและกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษาได้สนับสนุนให้อาจารย์ของหลักสูตรฯ จํานวน 3 ท่านเดินทางไปสํารวจข้อมูลใน  "โครงการ สํารวจอดีตเมืองอาณานิคมตะวันตกในจังหวัดปีนังและกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย"  ในระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2561

วันสอบสัมภาษณ์รับเข้า รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ)

ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เป็นวันสอบสัมภาษณ์รับเข้านักศึกษาใหม่ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายของการรับเข้าประจำปี 2561 มีผู้ปกครองและนักเรียนมารอลงทะเบียนสัมภาษณ์จำนวนมาก สำหรับสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มีผู้มีชื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในครั้งนี้จำนวน 5 คน

วันสอบสัมภาษณ์รับเข้า รอบที่ 4 (Admissions)

มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดให้วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2561 เป็นวันสอบสัมภาษณ์รับเข้านักศึกษาใหม่ รอบที่ 4 (Admissions) รอบนี้ค่อนข้างมีความเข้มข้น มีผู้ปกครองและนักเรียนมารอลงทะเบียนสัมภาษณ์จำนวนมาก สำหรับสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มีผู้มีชื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในครั้งนี้จำนวน 7 คน

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และอารยธรรมเวียดนาม

รายวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดี และหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมประสบการณ์เพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และอารยธรรมเวียดนามขึ้น ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2561 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ให้กับอาจารย์ผู้สอนของรายวิชาและหลักสูตรฯ จำนวน 4 คน ได้แก่

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในรอบรับตรงอิสระ (รอบที่ 5) มีกำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2561 ในครั้งนี้คณะฯ/หลักสูตรดำเนินการรับสมัครเอง สำหรับหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับเข้าในรอบนี้จำนวน 5 คน โดยผู้สมัครจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลในอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th

หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มข เข้าพบกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์

หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ประธานหลักสูตร อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ นาราสัจจ์ และทีมงานประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนนันท์ บุ่นวรรณา และอาจารย์ ดร.เวียงคำ ชวนอุดม ได้รับเกียรติจากท่านกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ นางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ ให้เข้าพบและหารือเรื่องสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ที่สถานกงสุลใหญ่ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม