วันไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข ประจำปีการศึกษา 2560

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ อาคารรัตนพิทยา ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา โดยเฉพาะการแสดงออกถึงความเคารพนับถือ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ ทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาในการเริ่มต้นการศึกษาเล่าเรียนในปีการศึกษาใหม่นี้

ในการนี้มีนักศึกษาทุกสาขาเข้าร่วมจำนวนมาก มีการประกวดพานไหว้ครู ปีนี้มีเข้าประกวดทั้งสวยงามและสร้างสรรค์ เมื่อถึงกำหนดเวลานักศึกษาแต่ละระดับนำพานธูปเทียนและพานดอกไม้ขึ้นไหว้ครู โดยมีตัวแทนคณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมในพิธีจำนวนมากเช่นกัน จากนั้นมีการการมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข ได้กล่าวให้โอวาท แก่นักศึกษา และทุกคนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการปิดท้าย

อนึ่งนักศึกษาหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และหลักสูตรลุ่มน้ำโขงศึกษา สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษาได้เข้าร่วมในการประกวดพานพุ่ม และพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในปีนี้เรามีนักศึกษาทั้งสองชั้นปี มีการส่งพานเข้าประกวดในด้านความคิดสร้างสรรค์ และได้รับรางวัลชนะเลิศ

ส่วนนักศึกษาที่เข้ารับประกาศนียบัตร คือ นางสาวกัญญานัฐ โพธิ์คำ นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและประพฤติดี และนางสาวพรทิพย์ มั่นทับ ได้รับเกียรติบัตร นักศึกษาที่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นสวยงาม อลังการ ฝีมือนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข

พานพุ่มของนักศึกษา SEAS ชั้นปีที่ 1
พานพุ่มของนักศึกษา SEAS ชั้นปีที่ 2 
ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านความคิดสร้างสรรค์
นางสาวกัญญานัฐ โพธิ์คำ ได้รับเกียรติบัตร นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและประพฤติดี  และ
นางสาวพรทิพย์ มั่นทับ ได้รับเกียรติบัตร นักศึกษาที่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น


No comments:

Post a Comment