กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษด้านการสนทนา English-Club ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

เริ่มแล้ววันนี้ กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษด้านการสนทนา English-Club สำหรับนักศึกษาสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ชั้นปีที่ 1 วันนี้เป็นวันแรกของของกิจกรรม โดยมีอาจารย์ Vincent Harry Cheylan เป็นวิทยากร ซึ่งในวันนี้อาจารย์ได้แนะนำตัวและกิจกรรมที่จะเรียนในแต่ละครั้ง 12 ครั้งๆ ละ 2 ชั่วโมง จากนั้นนำเข้าสู่กิจกรรมโดยการตั้งคำถามในเรื่องส่วนตัวและความรู้เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการตอบ รวมทั้งมีกิจกรรมอื่นๆ อีกหลากหลายที่เน้นการฝึกทักษะการพูดเป็นหลัก ในวันนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง และส่วนใหญ่ตรงเวลา

หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาตระหนักถึงความจำเป็นของการใช้ภาษาอังกฤษ จึงได้จัดทำ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา “English-Club” ขึ้น เป็นกิจกรรมเสริมในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาของหลักสูตร ให้มีทักษะและความสามารถพร้อมในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในอนาคต และมีความพร้อมสำหรับการเรียนในบางรายวิชาที่จัดสอนเป็นภาษาอังกฤษตามนโยบายของคณะฯ โดยมีกำหนดจะจัดขึ้นเป็นประจำสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งสองภาคการศึกษาต่อเนื่อง 12 ครั้ง ๆ 2 ชั่วโมง ทุกวันศุกร์ เวลา 10.00-12.00 น. ที่ห้อง HS 5404 สำหรับภาคการศึกษาต้นนี้ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป อาจารย์ผู้สอนคือ Mr. Vincent Harry Cheylan
No comments:

Post a Comment